Integritetspolicy

Nils Hotell – Part Construction AB nedan kallat Nils Hotel värnar om våra användares och kunders integritet och eftersträvar att upprätthålla en hög nivå av skydd för den personliga integriteten. Vi uppmanar dig att läsa igenom följande policy då den bl.a. beskriver hur vi hanterar personuppgifter. Ta gärna del av denna policy vid varje besök då den kan ändras från tid till annan.

Om du besöker www.nilshotel.com och lämnar dina personuppgifter till Nils Hotel samtycker du till behandling av dem, samt användningen av cookies, i enlighet med denna policy.

Personuppgifter

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Nils Hotel – Part Construction AB (org.nr. 556212-0310) är enligt gällande personuppgiftslag ansvarig för den behandling av personuppgifter som sker vid besök eller användande av tillgängliga tjänster som sker på vår webbplats. När du skickar en kontaktförfrågan, beställer publikationer, söker lediga tjänster, anmäler dig till mässor, för nyhetsbrev m.m. kan du bli ombedd att lämna vissa personuppgifter, såsom namn, adress, personnummer, IP-adress, telefonnummer, e-postadress och faktureringsinformation. Om du lämnar dina personuppgifter till Nils Hotel samtycker du till behandling av dessa i enlighet med denna policy. Du ansvarar själv för att lämnade uppgifter hålls aktuella.

Personuppgifter registreras och behandlas av Nils Hotel huvudsakligen i administrativt syfte, för att kunna tillhandahålla www.nilshotel.com och för att kunna kommunicera med kunder och besökare. Vi använder även personuppgifter som underlag för affärs- och metodutveckling, för att tillhandahålla dig och din
organisation relevant information samt för statistiska ändamål. Genom att analysera besökarens demografi, intressen och beteenden uppnår vi en bättre förståelse för våra besökare och kunder. Statistiken sammanställs och analyseras på aggregerad och anonym basis.

E-nyhetsbrev, target, litteratur m.m.

Dina personuppgifter lagras och registreras i syfte att kunna tillhandahålla efterfrågade beställningar eller utskick via e-post. Lämnade uppgifter lagras till dess att du meddelar oss att prenumerationen ska
avslutas via länk i tidigare utskickad e-post eller när leverans av ett engångsutskick har slutförts.

Kontaktförfråga m.m.

Dina personuppgifter registreras och lagras i syfte att utveckla Q&A. Dina uppgifter lagras till dess att du meddelar att de ska bort.

Till vem vidarebefordrar vi personuppgifter?

Personuppgifter kan komma att lämnas ut om så föreskrivs i lag, förordning eller myndighetsbeslut. Härutöver kommer personlig information inte att överföras, såvida Nils Hotel inte är skyldigt till eller tillåtet att göra så enligt lag, eller när så krävs i syfte att utföra vår verksamhet (t.ex. vid outsourcing eller annan extern förvaltning). Dina personuppgifter sparas endast så länge som bedöms nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen, såvida inte annat framgår av denna policy.

Avregistrering

Du kan när som helst begära att vi ska upphöra med behandling av dina personuppgifter. Om du vill göra detta, vänligen kontakta oss på info@nilshotel.com. Om du har anmält dig till nyhetsbrev, prenumerationer eller notifiering av andra uppdateringar och inte vill ha flera e-postmeddelanden avanmäler du det i länk
i utskicket.

Säkerhet

Dessvärre kan ingen dataöverföring via internet eller annat nätverk garanteras oinskränkt säkerhet. Nils Hotel vidtar rimliga åtgärder att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna policy, mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

 

Privacy Policy

Nils Hotell – Part Construction AB called Nils Hotel, protects our users and customer’s integrity and endeavours to maintain a high level of protection of personal integrity. We encourage you to read through the following policy because it describes how we process personal data. It is a good idea to check the policy on each visit, since it may change from time to time.

If you visit www.nilshotel.com and provide your personal data to Nils Hotel, you consent to the processing of it and to the use of cookies in accordance with this policy.

Personal data

What personal data do we process?

According to personal data legislation, Nils Hotell – Part Construction AB (org. no. 556212-0310)
is responsible for the processing of personal data that occurs when you stay with us or use the services available on our website. When you send a contact enquiry, order publications, apply for available services, register for exhibitions or newsletters etc., you may be asked to provide certain personal
data, such as your name, address, personal ID number, IP address, telephone number, e-mail address and invoicing information. If you provide your personal data to Nils Hotel, you consent to the processing of it in accordance with this policy. It is your responsibility to ensure that the information provided is up to date.

Personal data is mainly registered and processed by Nils Hotel for administrative purposes, to be able to provide www.arenahotellet.se and to communicate with customers and visitors. We also use personal data as a basis for business and method development, to provide you and your organisation with relevant
information and for statistical purposes. By analysing visitors’ demographics, interests and behaviour, we gain a better understanding of our visitors and customers. The statistics are compiled and analysed on an aggregate and anonymous basis.

E-Newsletter, Target, literature etc.

Your personal data is registered and stored for the purpose of being able to provide requested orders or despatches via e-mail. The information provided is kept until you advise us to cancel your subscription using the link in previously sent e-mails or when delivery of a one-off order is completed.

Contact enquiries etc.

Your personal data is registered and stored for the purpose of developing a Q&A. Your data is saved until you ask us to remove it.

To whom do we forward personal data to?

Personal data may be divulged if so, required by legislation, regulations or a decision of the authorities. Other than this, personal data is not divulged, unless Nils Hotel is obliged or permitted to do so according to the law or when it is necessary for our operations (e.g. outsourcing or other external administration). Your personal data is kept only as long as this is considered necessary, with regard to the purpose of the data processing, unless this policy states otherwise.

Deregistration

You can ask us to stop processing your personal data at any time. If you wish to do this, please contact us at info@nilshotel.com. If you have registered for newsletters, subscriptions or notification of other updates and do not wish to receive further e-mails, use the link in the email to unsubscribe.

Security

Unfortunately, no transfer of data via the internet or other network can be guaranteed absolute security. Nils Hotel takes reasonable precautions to ensure that your personal data is processed securely and in accordance with this policy against unauthorised access, modification and destruction.